Εγγύηση & Επιστροφές

Εγγύηση 

Όροι και διαδικασία επιστροφών

Υπαναχώρηση

Εγγύηση
Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων
(προϊόντα που δεν κατασκευάζονται  από ή για λογαριασμό της Εταιρείας και τα
οποία η Εταιρεία απλά μεταπωλεί). Για τέτοια προϊόντα θα λαμβάνετε εγγύηση
απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης. Η Εταιρεία δεν
παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλόλητα πωλούμενου
προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Ακύρωση της παραγγελίας
Παρέχεται η επιλογή ακύρωσης ολόκληρης της παραγγελίας ή μέρους αυτής, για όσο
διάστημα αυτή δεν έχει ακόμα εκτελεστεί (δεν έχει εκδοθεί από εμάς ανάλογο
παραστατικό αποστολής). Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί ακύρωση της
παραγγελίας, πρέπει στο παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, να
επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 210-5911794 ή με email στο info@dcreativestudio.gr

Πολιτική Επιστροφών
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πωλητή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε
όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε
περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή
ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία
κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό.
Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την
παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν
συνεννόησης όμως με τον πωλητή. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην
κατάσταση που παρελήφθησαν από τον αγοραστή. Σε περίπτωση που δεν
επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν της συνεννόησης με τον
πωλητή, τότε το Κατάστημα δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς
να αρνηθεί την αντικατάσταση.
Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα
πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο
Αποστολής - Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ) και την πλήρη συσκευασία του.
Στην περίπτωση αυτή επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα
έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από τον πωλητή, η
επιστροφή των χρημάτων στον αγοραστή θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της
πιστωτικής κάρτας, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια του πωλητή.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το
κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον αγοραστή, το ποσό της
οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει
μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του
αυτής έναντι του αγοραστή.

Επιστροφές προϊόντων τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά.
Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα χωρίς επιβάρυνση να απαιτήσει από τον
προμηθευτή, διόρθωση ή αντικατάσταση, ή να μειώσει το τίμημα, ή να υπαναχωρήσει
από την σύμβαση πώλησης εάν η επισκευή ή η αντικατάσταση του πράγματος είναι
αδύνατη ή δυσανάλογη σε σχέση με την αξία του, ή να απαιτήσει αποζημίωση,
εφόσον το προϊόν που αγόρασε παρουσίασε πραγματικό ελάττωμα, ή δεν είχε την
συμφωνημένη ιδιότητα και ειδικότερα όταν το προϊόν:
α. δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή ή στο
δείγμα ή υπόδειγμα που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον αγοραστή
β. δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης και ιδιαίτερα
για τη σύμφωνη με το σκοπό αυτόν ειδική χρήση
γ. δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως
πράγματα της ίδιας κατηγορίας.
δ. δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά
από πράγματα της ίδιας κατηγορίας.
Εάν το ελάττωμα παρουσιάζεται μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες από την
αγορά το βάρος απόδειξης έχει ο προμηθευτής. Μετά τους έξι μήνες και μέχρι τα δύο
έτη από την αγορά το βάρος απόδειξης φέρει ο αγοραστής.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη.
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω,
άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον δεν έχει
εκπνεύσει η κατωτέρω αναφερομένη προθεσμία υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που
τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το κατάστημα έχει το δικαίωμα να
ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την
κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε
ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι τυχόν έξοδα επιστροφής των χρημάτων του
αγοραστή βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Μπορεί ο αγοραστής ακόμη να
επιστρέψετε το προϊόν που αγόρασε στην ως άνω διεύθυνση και να ζητήσει την
αλλαγή του με άλλο προϊόν ίσης αξίας με το τίμημα που έχει ήδη καταβάλει ή με
πρόσθετο τίμημα εφόσον το επιθυμεί, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
από την παραλαβή του προϊόντος.

Τέλος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγοραστή σε περίπτωση επιστροφής
παραγγελθέντος προϊόντος, συνιστούμε να επικοινωνείτε προηγουμένως με την
Εταιρεία τηλεφωνικά στο 210-5911794 ή με email στο info@dcreativestudio.gr. Η
παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που
προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Υπαναχώρηση
Ο αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δεκατέσσερις
(14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής των
πωληθέντων προϊόντων, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, με το
σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας
του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον
πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την
αποστολή του είδους σε αυτόν και το κόστος επιστροφής του είδους.  Ειδικά όμως,
για τα προϊόντα ειδικής κατασκευής, που αγοράζονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας,
και για τα οποία δεν υφίσταται απόθεμα στο κατάστημα δεν υφίσταται δυνατότητα
επιστροφής τους.
Ο αγοραστής θα πρέπει ταυτόχρονα να συμπληρώσει τη συνημμένη στην
παρούσα «Φόρμα Υπαναχώρησης», την οποία υποχρεούται να μας αποστείλει είτε
μαζί με το προϊόν προς επιστροφή είτε ηλεκτρονικά εντός της άνω προθεσμίας στο
info@dcreativestudio.gr (υπόψιν κ. Νταλάκου Αντώνιου).

Διαθεσιμότητα προϊόντων
Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας παραγγελθέντος είδους, με αποτέλεσμα την
αύξηση του χρόνου παράδοσης, το κατάστημα θα ειδοποιήσει τον πελάτη για την
καθυστέρηση παράδοσης του είδους. Αν κριθεί από τον πελάτη ότι η καθυστέρηση
παράδοσης καθιστά την συναλλαγή ασύμφορη, τότε ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την
ακύρωση της παραγγελίας για το συγκεκριμένο είδος. Πιθανώς υπάρχοντα άλλα είδη
στην παραγγελία παραδίδονται κανονικά.

TOP